Próba szczelności instalacji wodnej i CO


Badanie szczelności instalacji wykonuje się w celu weryfikacji poprawności wykonania instalacji lub jej elementów. W przypadku instalacji w nowych domach i obiektach próby ciśnieniowe powinno wykonać się po ułożeniu instalacji, tak aby upewnić się, czy elementy, które mają zostać zasłonięte, na pewno są szczelne. Szczelność instalacji warto sprawdzić także po zakończeniu prac budowlanych. Dzięki temu można upewnić się, że instalacja nie została uszkodzona podczas realizacji prac wykończeniowych i w trakcie układania instalacji z innych branż. Badanie szczelności instalacji wykonuje się metodą próby ciśnieniowej. W zależności od warunków i rodzaju instalacji można zastosować metodę próby ciśnieniowej wodą lub sprężonym powietrzem. Próby ciśnieniowe wykonuje się również w celu badania poprawności działania instalacji ogrzewczej.

Czy potrzebny jest protokół z badania szczelności instalacji metodą próby ciśnieniowej?


W przypadku wielu inwestycji, w których proces budowlany jest realizowany systemem gospodarczym, próby ciśnieniowe są realizowane przez wykonawcę instalacji, a odbioru dokonuje sam inwestor. Warto mieć świadomość, że fakt odbioru instalacji powinien być odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony stosownym protokołem. Kluczem do bezproblemowego korzystania z instalacji jest jej poprawne wykonanie, co warto sprawdzić przed odbiorem. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie. Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem w realizacji prób szczelności instalacji metodą ciśnieniową na każdym etapie.

Oferujemy weryfikację stanu instalacji i jej elementów na każdym etapie inwestycji. Nasz protokół to świetne narzędzie dla inwestora, które pozwala zweryfikować jakość zrealizowanych prac instalacyjnych i podjąć świadomą decyzję o kontynuacji prac budowlanych czy wykończeniowych. Zachęcamy do kontaktu w celu uzgodnienia, na jakim etapie warto wykonać częściowe i całościowe odbiory instalacji w przypadku państwa inwestycji, remontu czy modyfikacji. Nasza usługa to świetny sposób na potwierdzenie rzetelności realizowanych prac oraz kompletna dokumentacja, jako załącznik do dziennika budowy, niezależnie od tego, czy w danym przypadku jest on wymagany.

Procedura badania szczelności instalacji metodą próby ciśnieniowej


Procedura badania szczelności instalacji metodą próby ciśnieniowej różni się w zależności od rodzaju instalacji i etapu, na którym wykonywana jest próba szczelności.

  • Co do zasady przyjmuje się, że badanie szczelności powinno być wykonane wodą.
  • W uzasadnionych przypadkach można wykonać próbę instalacji wodnej powietrzem.
  • W trakcie wykonywania prób ciśnieniowych nie wolno podnosić ciśnienia w instalacji powyżej ustalonego ciśnienia próbnego dla danej instalacji.

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej


Każda instalacja powinna zostać sprawdzona pod kątem szczelności na zimno. To podstawowe badanie, które wykonuje się we wszystkich nowych lub zmodernizowanych instalacjach. Badanie wykonuje się zimną wodą. Urządzenia grzewcze powinny zostać odłączone lub zabezpieczone przed uruchomieniem. Badanie szczelności w próbie ciśnieniowej na zimno należy wykonać przy odpowiedniej temperaturze, która zagwarantuje, że woda wprowadzona do układu nie zamarznie.

W jakich warunkach próba instalacji wodnej powietrzem?


W przypadkach, gdy postęp prac wymusza realizację częściowego badania szczelności elementów instalacji, które mają podledz zakryciu, można zastosować badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem. Badanie polega na wtłoczeniu do instalacji sprężonego powietrza. Wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu i specjalnych środków ostrożności. Badanie realizuje się poprzez utrzymanie określonego poziomu ciśnienia w układzie przez pewien czas. Próby instalacji wodnej powietrzem wykonuje się też, gdy istnieje uzasadniona obawa, że badanie wodą będzie powodować nadmierną korozję instalacji.

Procedura realizacji ciśnieniowej próby szczelności


Procedurę realizacji ciśnieniowej próby szczelności instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania dobiera się do rodzaju zastosowanych rur oraz połączeń poszczególnych przewodów. Próba ciśnieniowa polega na podniesieniu ciśnienia instalacji do ustalonego ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji w określonym czasie. W przypadku instalacji wykonanych z rur metalowych czas obserwacji powinien wynosić 30 min. W trakcie szuka się przecieków, roszenia i bada spadek ciśnienia. Badanie instalacji z tworzywa sztucznego wymaga realizacji dwóch etapów prób i obserwacji. Badania wstępnego, które trwa 30 minut oraz 2-godzinnego badanie głównego. Trzeba uwzględnić też czas realizacji prac przygotowawczych do realizacji prób ciśnieniowych. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania i cyrkulacji po próbie szczelności zimną wodą należy wykonać próby na ciepło. Próby realizuje przy ciśnieniu roboczym instalacji i przy temperaturze czynnika na poziomie 60 stopni. Pełne badanie instalacji metodą ciśnieniową to doskonały sposób na weryfikację stanu instalacji.

Pomiary wilgotności metodą karbidową CM


Pomiar CM (Carbid Mess), znany również jako metoda karbidowa, wykonywany jest za pomocą higrometru CM. Urządzenie wykorzystuje proces chemiczny rozkładu węglika wapniowego (karbidu) przez wodę, podczas którego wydzielany jest gaz acetylenowy, powodujący wzrost ciśnienia w stalowej butli. Im większa jest zawartość wody w próbce, tym ciśnienie w zbiorniku jest większe.

Należy pamiętać, że jest to metoda niszcząca, czyli wymagająca pobrania próbki. Jeśli chcemy tego uniknąć to możemy wykonać pomiar zawilgocenia przegród budowlanych inną metodą nieniszczącą czyli np. metodą elektroniczną.